logo A
Home KINH NGHIỆM LÀM VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

Chuyên đề Nghị luận văn học là chuyên đề quan trọng. Trong kỳ thi Quốc gia, phần Nghị luận văn học chiếm 50% số điểm. Nghị luận văn học là một dạng nghị luận mà các vấn đề đưa ra bàn luận là các vấn đề về văn học: tác phẩm, tác giả, thời đại văn học, ý kiến phê bình văn học; phân tích một đoạn thơ, đoạn văn, hình tượng. Chuyên đề này là chuyên đề phục vụ cho các bạn hiểu biết về cách làm bài, tham khảo các bài văn hay, các kỹ năng làm nghị luận văn học. Chuyên đề này có nhiều bài viết tham khảo được thầy Phan Danh Hiếu soạn chu đáo.